อันนี้คือตัวอย่างโค้ดที่เคนอยากทำ Pagination แล้วมันเกิดปัญหาที่ว่า ไม่สามารถ Custom ตัว Table ของข้อมูลได้ขนาดนั้นมันยุ่งยากเกิน

จึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่า งั้นใน Child Component ที่เป็นส่วนข้อมูลใหญ่ๆ จะทำงานอัตโนมัติ เช่น การคำนวณว่ามีแถวเท่าไหร่ การค้นหาข้อมูล การทำ Pagination และส่วนตัว Table ที่แสดงข้อมูลจะมาทำใน Parent Component และส่งไปผ่าน <slot /> ของ Child Component

สิ่งที่ต้องรู้ถึงจะสามารถทำได้

 • ref
 • defineExpose
 • @vue/complier-sfc (ถ้าไม่ติดปัญหา ไม่ต้องติดตั้ง)

รายการ Component

 • index.vue
 • components/PaginationMain.vue
 • components/PaginationTotalAndSearch.vue
 • components/PaginationListPage.vue

DB/API เลือกใช้ Supabase


ของเคนเลือกใช้ Supabase นะ ถ้าใครเลือกใช้ตัวอื่นก็ให้ปรับส่วนการดึงข้อมูลกันเอา Supabase จะคล้ายๆ Firebase แหละ มีส่วนฐานข้อมูล, Authentication, เก็บภาพ

เริ่มเลย หน้า index

ในหน้าหลักจะมีการเรียกข้อมูลจาก Supabase และส่งไปให้ PaginationMain ในการจัดการข้อมูล และส่งกลับมาเป็นตัวแปร paginationData เพื่อ render ข้อมูล

// index.vue

<script setup>
 const supabase = useSupabaseClient();

 /** GET DATA */
 const { data } = await supabase
  .from('aff_products')
  .select()
  .eq('is_delete', false)
  .order('name', { ascending: true });

 /** กำหนดว่าสามารถค้นหาใน Field ไหนได้บ้าง */
 const keysData = ['id', 'name', 'description'];

 /** ข้อมูลที่ผ่านการค้นหา และแบ่งหน้ามาแล้ว จาก PaginationMain Component */
 const paginationData = ref(null);

 /** UPDATE: ปุ่มลบ */
 const deleteItem = async (id) => {
  if (confirm('ยืนยันการลบ')) {
   paginationComponent.value.deleteItem(id);
  }
 };
</script>

<template>
 <section
  class="mt-10"
  v-if="data"
 >
  <PaginationMain
   ref="paginationComponent"
   :data="data"
   pagination_page_url="/admin/products"
  >
   <div class="overflow-x-auto">
    <table class="table">
     <thead>
      <tr>
       <th>รูป</th>
      </tr>
     </thead>
     <tbody v-if="paginationComponent">
      <tr
       v-for="(item, index) in paginationComponent.paginationData"
       :key="item.id"
      >
       <td>
        <div class="flex items-center space-x-3">
         <div class="avatar">
          <div class="mask mask-squircle w-12 h-12">
           <img
            :src="item.image"
            :alt="item.name"
            class="w-[80px] mx-auto"
           />
          </div>
         </div>
         <div>
          <div class="font-bold">{{ item.name }}</div>
          <div class="text-sm opacity-50">{{ item.description }}</div>
         </div>
        </div>
       </td>
       <!-- UPDATE: ปุ่มลบ -->
       <td>
        <div class="join">
         <button
          class="btn btn-sm join-item btn-error"
          @click="deleteItem(item.id)"
         >
          ลบ
         </button>
        </div>
       </td>
      </tr>
     </tbody>
     <tfoot>
      <tr>
       <th>รูป</th>
      </tr>
     </tfoot>
    </table>
   </div>
  </PaginationMain>
 </section>
</template>

Component – PaginationMain

มีการรับ Props ต่างๆ ที่ต้องการเอามาปรับแต่งใช้งาน และมีการคำนวณว่า ค้นหาอย่างไร แบ่งหน้าอย่างไร

และมีการเรียก PaginationTotalAndSearch โดยมีการผูก v-model ให้ เพื่อให้เวลาค้นหาแล้วกลับมาใช้ฟังก์ชั่น filterData() เพื่อกรองข้อมูล

รวมถึงมีการสร้าง watch() เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ query ?page เพื่อดูว่ามีการกดเปลี่ยนหน้าไหม ถ้าเปลี่ยนหน้าจะทำการแบ่งข้อมูลมาแสดง

// components/PaginationMain.vue

<script setup>
 const props = defineProps({
  data: Array,
  keys_data_auto: Boolean,
  keys_data: Array,
  pagination_page_url: String,
 });

 const route = useRoute();
 const PAGINATION_PER_PAGE = 30;

 const originalData = ref([]);
 const filteredData = ref([]);
 const paginationData = ref([]);
 const nowPage = ref(1);
 const totalPage = ref(1);
 const slicePage = ref(PAGINATION_PER_PAGE);
 const searchKeyword = ref();
 let keysData = [];

 if (props.data) {
  originalData.value = props.data;
  filteredData.value = props.data; // เอาไว้ค้นหาสินค้า
  paginationData.value = props.data; //เอาไว้ทำเพจจิ้งหลังจากค้นหาสินค้าแล้ว

  if (props.keys_data_auto || !props.keys_data) {
   /** Key เพื่อค้นหา แบบ DYNAMIC ตามข้อมูลที่รับมา */
   keysData = Object.keys(filteredData.value[0]); // key ของ object ของสินค้า
  } else {
   keysData = props.keys_data;
  }
 }

 const filterData = async () => {
  if (searchKeyword.value) {
   filteredData.value = await originalData.value.filter((product) => {
    let haveProduct = false;
    keysData.every((key) => {
     const typeOfValue = typeof product[key];

     if (typeOfValue !== 'object') {
      if (
       product[key]
        .toString()
        .toLowerCase()
        .includes(searchKeyword.value)
      ) {
       haveProduct = true;
       return false;
      }
     }

     return true;
    });

    return haveProduct;
   });
  } else {
   filteredData.value = originalData.value;
  }

  setPagination();
 };

 const setPagination = async (toPage) => {
  totalPage.value = Math.ceil(
   filteredData.value.length / PAGINATION_PER_PAGE
  );

  nowPage.value = toPage || route.query.page || 1;

  if (totalPage.value < nowPage.value) {
   nowPage.value = 1;
  }

  const offset = nowPage.value - 1;
  const sliceStart = offset * PAGINATION_PER_PAGE;
  const sliceEnd = nowPage.value * PAGINATION_PER_PAGE;

  slicePage.value =
   sliceEnd > filteredData.value.length
    ? filteredData.value.length
    : sliceEnd;

  paginationData.value = await filteredData.value.slice(sliceStart, sliceEnd);
 };

 /** UPDATE: ปุ่มลบ */
 const deleteItem = async (id) => {
  originalData.value = originalData.value.filter((item) => item.id !== id);
  filterData();
 };


 /** คอยตรวจดูว่ามีการเปลี่ยนค่าของ ?page ไหม ถ้ามีให้เปลี่ยนค่าที่ใช้แสดง */
 watch(
  () => route.query,
  async () => {
   await setPagination();
  }
 );

 /** เหตุผลที่ defineExpose อยู่ก่อน await setPagination เพราะ await มันไปขัดการทำงานอ่ะ ทำให้ไม่โหลดข้อมูล */
 defineExpose({
  paginationData,
  deleteItem
 });

 await setPagination();
</script>

<template>
 <PaginationTotalAndSearch
  :total_data="filteredData.length"
  :current_page="slicePage"
  :modelValue="searchKeyword"
  @update:modelValue="
   (newValue) => {
    searchKeyword = newValue;
    filterData();
   }
  "
 />

 <slot />

 <PaginationTotalAndSearch
  :total_data="filteredData.length"
  :current_page="slicePage"
  :modelValue="searchKeyword"
  @update:modelValue="
   (newValue) => {
    searchKeyword = newValue;
    filterData();
   }
  "
 />
 <section class="mt-10">
  <PaginationListPage
   :total_page="totalPage"
   :current_page="parseInt(nowPage)"
   :href="pagination_page_url"
  />
 </section>
</template>

Component – PaginationTotalAndSearch

ส่วนนี้จะคือที่แสดงว่ากำลังแสดงกี่รายการในหน้านี้ และมีทั้งหมดเท่าไหร่ รวมถึงช่องค้นหา

// components/PaginationTotalAndSearch.vue

<script setup>
 const props = defineProps({
  total_data: Number,
  current_page: Number,
  href: String,
  modelValue: String,
 });

 const emit = defineEmits(['update:modelValue']);
</script>

<template>
 <div class="flex justify-between">
  <div class="text-sm opacity-50 mt-2">
   ทั้งหมด {{ current_page }} จาก {{ total_data }} รายการ
  </div>
  <input
   type="search"
   class="input input-bordered input-sm text-center"
   placeholder="ค้นหา"
   :value="props.modelValue"
   @input="$emit('update:modelValue', $event.target.value)"
  />
 </div>
</template>

Component – PaginationListPage

อันนี้จะแสดงหน้าให้เราสามารถกดได้

// components/PaginationListPage.vue

<script setup>
 const props = defineProps({
  total_page: Number,
  current_page: Number,
  href: String,
 });
</script>

<template>
 <div class="mt-2 flex justify-center">
  <div class="join">
   <span
    v-for="(item, index) in Array.from(
     { length: props.total_page },
     (_, i) => i + 1
    )"
    :key="index"
   >
    <NuxtLink
     :to="{ path: props.href, query: { page: item } }"
     class="btn btn-sm join-item"
     :class="{ 'btn-active': item == props.current_page }"
     >{{ item }}</NuxtLink
    >
   </span>
  </div>
 </div>
</template>


เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้

เมื่อกดเปลี่ยนหน้าก็จะมีการจัดข้อมูลใหม่

หรือค้นหาก็จะกรองข้อมูลใหม่

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x