เอาโค้ดตัวเต็มไปตัดต่อเอาเองเน้อ แต่หลักๆ คือใช้ Event drawCallback ของตัว DataTables นะ

let dataTables = $('#datatable').DataTable({
 ajax: {
  url: backofficeUrl + "manage/youtube/get_items",
  type: 'POST',
  data: {}
 },
 columns: [{
   data: 'id',
  },
  {
   data: 'name',
   visible: false,
  },
 ],
 columnDefs: [{
   targets: 0,
   className: 'text-center',
   render: function(data, type, full, meta) {
    return data;
   },
  },
  {
   targets: 1,
   className: 'align-top',
   render: function(data, type, full, meta) {
    return data;
   }
  },
 ],
 drawCallback: function(settings) {
  var api = this.api();

  const isAdmin = true;

  // ถ้า isAdmin เป็น true จะแสดง column ที่ 1 ออกมา
  if (isAdmin) api.column(2).visible(true);
 }
});
   

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x