แก้ปัญหาใช้ nginx-proxy แล้วเข้าได้แต่ https เข้า http ไม่ได้ Error 503


ปัญหานี้เคนก็งง ๆ ไปพักนึงเลยกว่าจะไปค้นหาเจอวิธีแก้ สรุปรวบแบบย่อเหลือสั้น ๆ ให้ว่าปรับ VIRTUAL_PORT เป็น 80 ก็ได้ละครับ!!

ต้นเหตุของปัญหา

คือเคนสร้าง docker-compose.yml แล้ว มีโค้ดสร้าง WordPress แบบนี้ครับ

version: '3'

services:
 db:
  image: mysql:5.7
  restart: always
  volumes:
   - wordpress_docker_1_db_data:/var/lib/mysql
  environment:
   MYSQL_DATABASE: wordpress_docker_1
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: 1111
  networks:
   - wordpress_docker_1

 web:
  depends_on: 
   - db
  image: wordpress
  restart: always
  environment:
   WORDPRESS_DB_HOST: db
   WORDPRESS_DB_USER: root
   WORDPRESS_DB_PASSWORD: 1111
   WORDPRESS_DB_NAME: wordpress_docker_1
   VIRTUAL_HOST: docker-wp1.local
   VIRTUAL_PORT: 8080
   LETSENCRYPT_HOST: docker-wp1.local
   LETSENCRYPT_EMAIL: [email protected]
  volumes:
   - /path/wp-content:/var/www/html/wp-content
   - /path/uploads.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/uploads.ini
  networks:
   - nginx-proxy
   - wordpress_docker_1


volumes:
 wordpress_docker_1_db_data:

networks:
 wordpress_docker_1:
 nginx-proxy:
  external:
   name: nginx-proxy_nginx-proxy-network

ซึ่งปัญหามันคือตัว VIRTUAL_PORT ที่อยู่ใน environment ครับ จะเห็นว่าเคนเซ็ตไว้ที่ 8080 ซึ่งจริง ๆ แล้ว มันควรเซ็ตที่ 80!!! ก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ใช้งานได้ละ

 VIRTUAL_HOST: docker-wp1.local
 VIRTUAL_PORT: 80

งมไปหลายชั่วโมงกว่าจะแก้ได้ =..=”

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x