เอาปัญหาและวิธีแก้ไขสำหรับ GORM มารวม ๆ กันไว้เลย ถ้าเคนเจอ ทุกคนก็ต้องเจอแน่นอน

แยกไฟล์สำหรับ Open กับ Close ของตัวแปร DB

อันนี้น่าจะเป็นพื้นฐานแรกที่ทุกคนต้องงงอ่ะ เพราะเคนก็งง หลักสำคัญมันอยู่ที่การประกาศตัวแปร และการใช้ :=

อย่างที่เคนรู้คือถ้าใช้ := กับตัวแปรใดแล้ว ตัวแปรนั้นจะต้องถูกใช้งานในฟังก์ชั่นนั้นด้วย ถ้าไม่ใช้มันจะ Error

แต่ถ้าเราประกาศตัวแปรเป็น Global แล้วตอนสั่ง Open แล้วใช้ = แทน := จะทำให้มันสามารถเก็บค่าไว้โดยที่ยังไม่ต้องเรียกใช้ในฟังก์ชั่นนั้น ๆ ได้

## File: models/init.go
## Package: models
## ---------------------------------------------package models

import (
 "github.com/jinzhu/gorm"
 _ "github.com/jinzhu/gorm/dialects/mysql"
)

// DB variable for open and close database
var (
 DB  *gorm.DB
 DBErr error
)

// DBOpen open database
func DBOpen() {
 DB, DBErr = gorm.Open("mysql", "username:password@/mydatabase?charset=utf8&parseTime=True&loc=Local")

 if DBErr != nil {
  panic(DBErr)
 }
}

// DBClose set defer close db
func DBClose() {
 DB.Close()
}

ทีนี้ก็ประกาศตัวแปรแบบ Global ได้อย่างไม่มีปัญหาแล้ว ตอนนี้ก็ให้ไฟล์อื่น ๆ import package models ไปก็สามารถใช้งานตัวแปร DB ได้เลย แบบนี้

## File: controllers/page.go
## Package: controllers
## ---------------------------------------------package controllers

import (
 "github.com/my-github-username/my-project-name/models"
 "github.com/astaxie/beego"
)

type PageController struct {
 beego.Controller
}

func (this *PageController) GetAll() {
 models.DBOpen()
 defer models.DBClose()
}

Query  ไม่ได้ติด Error (sql: Scan error on column index 1, name “created_at”: unsupported Scan, storing driver.Value type []uint8 into type *time.Time)


วิธีแก้คือไปทำการ parse time ครับ หรือเอาแบบง่ายๆ คือไปเพิ่มโค้ด ?parseTime=true ตอนต่อ Database แบบนี้

root:root@tcp(127.0.0.1:3306)/revelblog?parseTime=true

โค้ดตัวอย่างการ Insert ข้อมูลลง Database

สมมติเรามีการสร้าง Model ชื่อ Users ไว้อีกไฟล์นึงอยู่แล้ว และมีตัวแปล DB *gorm.DB อยู่ที่ไฟล์หลัก

// add value to model struct Users
user := models.Users{
  Username: username,
  Password: newHashPassword,
}

// insert to database
DB.Create(&user)

// if success to create to database this checker will return false
if DB.NewRecord(user) {
  fmt.Println("error can't insert to database. Please contact admin website")
  return
}

โค้ดตัวอย่างการ Query และเช็ค Hash Password

โค้ดส่วนนี้จะใช้ร่วมกับ Revel Framework
สมมติเรามีการสร้าง Model ชื่อ Users ไว้อีกไฟล์นึงอยู่แล้ว และมีตัวแปล DB *gorm.DB อยู่ที่ไฟล์หลัก

username := c.Params.Form.Get("inputUsername")
password := c.Params.Form.Get("inputPassword")

var user models.Users
DB.Where("username = ?", username).First(&user)

if user.Username == "" {
 fmt.Println("error username is not found.")
 return
}

err := bcrypt.CompareHashAndPassword([]byte(user.Password), []byte(password))
if err != nil {
 fmt.Println("error password is not correct.")
 return
}

 

5 1 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x